Acc #148068: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

  • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

  • Sân Đấu Mặc Định 0*

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Warwick

  • Ashe

  • Veigar

  • Blitzcrank

  • Brand

  • Garen