Acc #32290: Khung Chưa có khung - Rank Đồng III

  • Garen Huyết Kiếm