Acc #37151: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

  • Garen Quân Đoàn Thép

  • Ashe Thạch Anh

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Tristana

  • Warwick

  • Ashe

  • Poppy

  • Garen