Acc #37153: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Caitlyn Nguyệt Hồn

 • Garen Huyết Kiếm

 • Warwick Toán Cướp Hắc Ám

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Jax

 • Singed

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Corki

 • Caitlyn

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Kayn