Acc #37157: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

  • SKT T1 Lee Sin

  • Graves Vượt Ngục

  • Nasus Ngân Hà

  • Master Yi

  • Lee Sin

  • Nasus

  • Graves

  • Rengar