Acc #37177: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

  • Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng

  • Twisted Fate

  • Xin Zhao

  • Master Yi

  • Teemo

  • Veigar

  • Blitzcrank

  • Nasus

  • Garen