Acc #37178: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Sylas Nguyệt Hồn

 • Master Yi

 • Jax

 • Morgana

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Garen

 • Lux

 • Fizz

 • Darius

 • Sylas