Acc #37223: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Miss Fortune Giả Lập

 • Annie Lửa Băng

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Garen

 • Zed