Acc #37237: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank SS5 Đồng SS6 Bỏ Rank