Acc #39629: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Master Yi Xứ Ionia

  • Master Yi

  • Ryze

  • Teemo

  • Tryndamere

  • Malphite

  • Mordekaiser

  • Garen