Acc #55644: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Garen Huyết Kiếm

  • Kayle

  • Master Yi

  • Caitlyn

  • Brand

  • Garen

  • Draven