Acc #64310: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SIÊU PHẨM: Zed

 • Shen Vũ Khí Tối Thượng

 • Anivia Sương Đen

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie Sinh Nhật

 • Anivia

 • Annie

 • Brand

 • Caitlyn

 • Garen

 • Janna

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Shen

 • Teemo

 • Tryndamere

 • Zed