Acc #68315: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Kalista Quán Quân

 • Brand Thây Ma

 • Tristana Lính Cứu Hỏa

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Tristana

 • Miss Fortune

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Darius

 • Kalista