Acc #68623: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Neo PAX Sivir

 • Garen Huyết Kiếm

 • Sivir

 • Evelynn

 • Janna

 • Corki

 • Caitlyn

 • Brand

 • Gragas

 • Garen

 • Lux

 • Vi