Acc #69918: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Tru

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Tryndamere Quan Vũ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Vladimir

 • Master Yi

 • Tristana

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Singed

 • Brand

 • Udyr

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Riven

 • Ahri

 • Hecarim

 • Kayn

 • Yasuo

 • Kindred

 • Zed

 • Thresh

 • Yone

 • Sett