Acc #78858: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SIÊU PHẨM: Zed

 • Brand Hỏa Linh

 • Garen Hiệp Sĩ Đen

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Brand

 • Garen

 • Yasuo

 • Zed

 • Pyke