Acc #78875: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Nidalee Thách Đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Ryze Xác Sống

 • Xin Zhao

 • Ryze

 • Tristana

 • Tryndamere

 • Caitlyn

 • Katarina

 • Brand

 • Nidalee

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Leona

 • Darius

 • Camille

 • Yone