Acc #78938: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Darius Siêu Sao Úp Rổ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Warwick

 • Dr. Mundo

 • Janna

 • Caitlyn

 • Brand

 • Garen

 • Riven

 • Darius

 • Yasuo