Acc #78999: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Xin Zhao

  • Master Yi

  • Dr. Mundo

  • Corki

  • Lee Sin

  • Nasus

  • Garen

  • Yasuo

  • Yone