Acc #79005: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Miss Fortune

  • Jax

  • Cho'Gath

  • Rammus

  • Ngộ Không

  • Poppy

  • Mordekaiser