Acc #79006: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xin Zhao

 • Tristana

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Garen

 • Malzahar

 • Lux

 • Yasuo

 • Jinx

 • Zed

 • Yone