Acc #79008: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • SKT T1 Lee Sin

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Warwick

  • Caitlyn

  • Lee Sin

  • Nasus

  • Akali

  • Garen

  • Lux