Acc #79398: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Varus Hỏa Ngục

 • Annie Gấu Trúc

 • Garen Huyết Kiếm

 • Veigar Pháp Sư

 • Warwick Bà Ngoại

 • Annie

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Akali

 • Garen

 • Varus

 • Yasuo