Acc #80148: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Brand Hỏa Linh

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Caitlyn

 • Brand

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Xayah