Acc #80258: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Morgana

 • Caitlyn

 • Nidalee

 • Garen

 • Zed

 • Yone