Acc #80390: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Udyr Tứ Linh Vệ Hồn

  • Garen Huyết Kiếm

  • Miss Fortune

  • Caitlyn

  • Udyr

  • Garen

  • Jinx