Acc #80439: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • LeBlanc

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Anivia

 • Janna

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Brand

 • Heimerdinger

 • Ezreal

 • Garen

 • Lux

 • Seraphine

 • Yone