Acc #80738: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Riot Kayle

  • Annie

  • Xin Zhao

  • Kayle

  • Ashe

  • Garen