Acc #81031: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xin Zhao Hoàng Gia

 • Xin Zhao

 • Tryndamere

 • Jax

 • Dr. Mundo

 • Caitlyn

 • Brand

 • Nasus

 • Udyr

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone