Acc #81190: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sion

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Akali

 • Yasuo

 • Lucian

 • Yone