Acc #81566: Khung Chưa có khung - Rank Đồng II

 • Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu

 • Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Karthus

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Kindred

 • Lucian

 • Zed

 • Yuumi

 • Neeko

 • Yone