Acc #83976: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Garen Huyết Kiếm

  • Xin Zhao

  • Fiddlesticks

  • Master Yi

  • Miss Fortune

  • Caitlyn

  • Brand

  • Nasus

  • Udyr

  • Garen