Acc #90633: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Twisted Fate Huyết Nguyệt

  • Twisted Fate

  • Xin Zhao

  • Master Yi

  • Miss Fortune

  • Caitlyn

  • Brand

  • Lee Sin

  • Viktor

  • Yone