Acc #90671: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Annie Lửa Băng

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Jarvan IV

 • Brand

 • Udyr

 • Poppy

 • Garen

 • Yasuo

 • Yone