Acc #90680: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Garen Huyết Kiếm

  • Mundo Đao Phủ

  • Miss Fortune

  • Dr. Mundo

  • Caitlyn

  • Brand

  • Garen

  • Yasuo

  • Yone