Acc #90723: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Teemo Thỏ Phục Sinh

  • Annie

  • Kayle

  • Master Yi

  • Teemo

  • Jax

  • Garen

  • Fiora

  • Camille