Acc #90730: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Garen Huyết Kiếm

  • Ashe Nữ Hoàng

  • Master Yi

  • Soraka

  • Ashe

  • Brand

  • Nasus

  • Garen

  • Darius

  • Yasuo