Acc #90731: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Tru

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Tryndamere

  • Nasus

  • Garen

  • Ahri

  • Yasuo

  • Yone