Acc #90737: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Garen Huyết Kiếm

  • Xin Zhao

  • Master Yi

  • Caitlyn

  • Brand

  • Garen

  • Yasuo