Acc #90741: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Miss Fortune

  • Amumu

  • Veigar

  • Lee Sin

  • Mordekaiser

  • Garen

  • Talon

  • Yasuo