Acc #90750: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu

  • Xin Zhao

  • Master Yi

  • Soraka

  • Dr. Mundo

  • Taric

  • Lee Sin

  • Yasuo

  • Jinx