Acc #90765: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Garen Huyết Kiếm

  • Garen Biệt Kích

  • Master Yi

  • Teemo

  • Warwick

  • Veigar

  • Lee Sin

  • Garen