Acc #90766: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Amumu Hỏa Ngục

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Poppy

 • Akali

 • Garen