Acc #90782: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Ashe Hoang Dã

  • Twisted Fate

  • Warwick

  • Miss Fortune

  • Ashe

  • Evelynn

  • Brand

  • Pantheon

  • Mordekaiser