Acc #90788: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Volibear Đô Vật Sấm Sét

 • Volibear Dị Giáo Ác Thần

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Tryndamere

 • Poppy

 • Garen

 • Volibear

 • Yasuo