Acc #90804: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Garen Huyết Kiếm

  • Annie Sinh Nhật

  • Annie

  • Warwick

  • Ashe

  • Nidalee

  • Garen

  • Yone