Acc #90815: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Syndra Công Lí

  • Master Yi

  • Miss Fortune

  • Ashe

  • Rammus

  • Garen

  • Syndra

  • Yasuo