Acc #90834: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Hecarim Thần Rừng

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Jax

 • Malphite

 • Nocturne

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Hecarim

 • Yasuo