Acc #90861: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Zilean

 • Janna

 • Garen

 • Yasuo

 • Yone