Acc #90866: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Gangplank Hiểm Họa Không Gian

  • Xin Zhao

  • Master Yi

  • Soraka

  • Gangplank

  • Brand

  • Yasuo

  • Zed

  • Yone